iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Nová historie Tary

Je to o Asterionu:)

16.2.2007 00:32
Autor: Hwaelos, Počet přečtení: 2200

V jednom z posledních tématických článků bych rád nastínil novější historii Tary od počátků její opětovné kolonizace s hlavním zřetelem na dění posledních let.


723 Konečná bitva – lidé ve spojenectví s trpaslíky definitivně porážejí skřetí armády, které se snažily podmanit si Lendor. Přeživší kharovi muži odplouvají zpět na jih.
726 V jedné staré knihovně nalezen „Žlutý pergamen“, mapa Tary z dob Devíti knížectví (tedy z dob Arvedanů). Shromáždění zástupců Čtyř království na Almendorském dvoře. Je zde dohodnuto, že se započne s protiofenzívou, respektive se znovuosídlováním Tary.
Následující roky Vznikají první pevnosti u břehů Vnitřního moře. Nedaří se však proniknout přes džungli, která pokrývá téměř celé severní pobřeží a je plná nebezpečných zvířat a domorodců. Četné pokusy dostat se dále na jih končí nezdarem.
743 Jako první pevnost Danérie na Taře vzniká Rilond na soutoku řeky Y˘b a Duren. Brzy se kolem něj vytvoří zárodky prvního opravdového města.
750 Rok objevů – Gillen Mořeplavec pod vlajkou Almendoru poprvé proplouvá po Královské řece na konec Džungle padlých stromů a prozkoumává okolí Královské řeky a Rubisu. Zakládá zde první vnitrozemskou pevnost a svoji zprávu předává králi Riodenovi. Nastává masivní osídlování a pokusů překonat bariéru tropického lesa přibývá.
756 Založeno Albireo, hlavní město budoucí Východní Dálavy. Vzniká na základech arvedanského obchodního města. Je překvapivé, že Almendor nenaráží na žádný významnější odpor. Pevnůstky skřetů jsou spíše ojedinělým úkazem. Král Menetel organizuje výpravy prvních civilistů k zakládání prvních osad osvobozených od daní.
779 Ztráty Danérie za vydržování existence Rilondu jsou obrovské, proto předávají po dohodě město řádu Eldebranských rytířů a valkýr. Rytíři se skutečně začali činit a vyčistili kraje v severním poříčí Durenu od Zylových skřetů. V jejich péči začal Rilond vzkvétat jako město kultury, vědění a obchodu.
807 Almendorský panovník daruje Storabsku území Severní dálavy. Vzniká zde trestanecká kolonie.
Východní království také uzavírá mírovou smlouvu s hevreny.
812 Prosperita Rilondu pod vedení řádu nemá na Taře obdoby. Drik bude brzo mrkevDanérská šlechta nechce přihlížet dalšímu úbytku svých zisků a tak vyvíjí nátlak na velmistra řádu a po sérii rozporuplných jednání zabírá město pro sebe. Z Eldebranských rytířů na protest vystupují někteří členové a zakládají Řád devíti hvězd. Nastává pomalý úpadek Rilondu.
833 Začátek Obchodní války – Keledorští přepravci si vymohli monopol přepravy zboží mezi Tarou a Lendorem. Obchodníci navíc museli při každé cestě z jižního kontinentu stavět lodě v Erinu, kde platili vysoká cla. Tato dohoda proto zcela evidentně nebyla dodržována. Výsledkem byla Obchodní válka. Keledor omezil své styky se zbylými zeměmi a bankéři Západního království zmrazili a zkonfiskovali všechny zahraniční účty. Tratní nakonec byli všichni. Zkrachovalo mnoho obchodníků a oběh peněz a zboží se zastavil. Válka zuřila skrytě pomocí sabotáží a špionů a hlavně na moři pomocí najatých pirátů.
839 Odtržení Svobodných měst – Ve Východní dálavě roste nespokojenost s vládou zkorumpovaného guvernéra Denfela. Proto organizace Orlích poutníků v čele s rytířem Firunem organizuje petici pro Almendorského krále za uvolnění poměrů a odstranění Denfela z politického života. Podepisuje se mimo jiné řád Rytířů devíti hvězd, Subotamové, představitelé albirejské Univerzity a přední občané kolonie. Denfel odmítá petici králi zaslat a tak vyostřuje situaci.
Orlí poutníci nakonec organizují převrat v Albireu, kde se chopí Firun vlády a na hlavu porážejí před branami města Denfelovu hotovost. Brzy po vítězství se k pod správu Orlích poutníků přidávají další města a osady (Kor, Miram, Athor a další) a vznikají tak Svobodná města.
840 Po nevydařené ofenzívě Almendoru je definitivně uznána nezávislost Svobodných měst a podepsány mírové smlouvy. Východní dálava je tím rozdělena na dva celky: jeden pod správou Nového Amiru na severu a druhý pod Sintarem na jihu. Mezi nimi stojí jako klín Svobodná města.
843 Oficiální konec Obchodní války, konec hospodářského propadu.
846 Na Lendoru propukají obrovská sucha. Na některých místech nepršelo i čtvrt roku. Vypukl hladomor, v jehož důsledku proudí na jižní kontinent nejvíce lidí od počátku osídlování. Kněží slunce prohlásí mimořádná sucha za Aurionovo varování. Pokud ostatní církve neuznají nadřazenost boha slunce, může se něco podobného kdykoli opakovat. Umírněnější Aurionovi služebníci o tom nemají žádné zprávy, proto nemohou toto tvrzení ani potvrdit, ani vyvrátit.
Výprava několika skupin dobrodruhů do Jižního hvozdu, kterou zorganizoval sám Alwarin Bílý skončila částečným úspěchem. Drik byl poražen a započalo se s obnovou lesa.
Orlí poutníci začínají skrytě přesídlovat do Tarosu.
847 Králem Almendoru se stává Walden er Gwendor.
Přes jezero Yrakan se přehnala ničivá bouře. Ztráty na životech jsou samozřejmě malé, ovšem na materiálu a stavbách obrovské.
848 Trpaslíci zakládají Kargat, nové město v Zelanských vrších. Při této příležitosti uzavírají s Almendorem smlouvu, jejíž součástí je i plánovaný útok na sídliště hevrenů v Trhlinové pláni.
Vyjde najevo, že rituál, který spoutal oranžového drakočlověka v srdci Jižního hvozdu nebyl proveden správně a Drik prchá neznámo kam.
849 Trpaslíci s Východním královstvím napadají ve velkém hevreny. Armády Krazu a Kwesaru kompletně zmasakrují několik útočišť pro ženy a děti v Zelanských vrších. Hevreni přestanou brát zajatce. Přes několik výraznějších úspěchů hevrenské jízdy se válka vyvíjí v neprospěch koňského národa.
Almendor postihne další vlna veder, díky níž opět dojde k hladomoru. Storabsko poskytne Východnímu království část svých zásob a to se odmění Storabsku darem rozsáhlého území v Trhlinové a Divoké pláni.
Erin napadne dobře organizované vojsko pralesních kmenů pod vedením temného mága Xillose.
Gilda Varemar kupuje v Rilondu bývalý Konvent. Rozsáhlou síť budov, která sloužila dříve jako základna Eldebranských rytířů.
Subotamští mniši podnikají plánovaný útok na Ibanu, jejich znovunalezený klášter Subotam. Jsou však odraženi a představený Iskalon je těžce raněn.
850 Zánik Svobodných měst – Armáda Almendoru podniká nečekané vylodění na území své kolonie, kde ji doplňují místní vojenské sbory. Po dvou střetech s oddíly Janoše Brukky, obléhá Waldenova armáda Albireo. Většina Orlích poutníků, v té době již sídlících v Tarosu odmítá vyslat Svobodným městům pomoc a také proto je Albireo dobyto. Lord Firun umírá na hradbách a Brukka prchá ke svým hevrenským přátelům. Moc Zlatého kruhu je silně omezena a král Walden se usídluje v Albireu. Idea Svobodných měst končí.
Kněží slunce si vymohou výhradní zastupování církví Sedmnáctky v Danérském Urozeném sněmu.
Xillosův útok na Erin je nakonec odražen, zejm. díky pomoci Siaronových Větrných gard, které tím získají v Jižní dálavě na prestiži. Dochází k rozsáhlým opravám města.
Mitogar Čorn přináší do Rilondu zvěst o armádě mutantů, vznikající v Kharových državách za neznámým účelem. Alwarinova tajná schůze (845 k.l.)
851 Plavenské císařství s pomocí několika domorodých kmenů podniká útok na říši Asari Kasim v Duhovém pralese. Dobře cvičená armáda Asarijských je s těžkými ztrátami odráží.
852 Vzniká diaspora pouštních elfů v Albireu. V jejím čele stojí uznávaná M'Biya. Mto-magawa-ngo navazují užší spolupráci s Univerzitou magie.
Alwarin se s jejich pomocí a za účasti dalších mágů pouští do studia Proroctví, aby vypracoval předpověď pro nově sjednocenou Východní dálavu. Ta nakonec vyjde ve dvou svazcích. Jeden je přístupný vědeckým kruhům a významným šlechticům a měšťanům a druhý zůstane tajný mimo okruh krále Waldena, Alwarina a dvou dalších čarodějů.
853 Storabský král Krutji jmenuje svého osobního duchovního, Kněze slunce Sulmanachara, „arcipatriarchou“ a mluvčím všech církví ve Storabsku.
Gor vyzívá Ndangawu (temnou bohyni bojového běsnění) na souboj. Jeho kněží zvěstují tuto zprávu mezi lid. Ndangawin kord však proklá srdce Rytířova hmotného vtělení před zraky jeho uctívačů a jeho pozemské tělo je v zápětí ukradeno skřety.
Proběhl slovní souboj mezi Lamiusem a temným bohem odplaty Dreskanem, v němž každý hájí své pravdy. Lamius v něm prohrává a je zostuzen v očích věřících.
854 Noc mořského vánku - V Mořském císařství (Plaveně) je otráven král i jeho jediný syn, následník trůnu. Přísně střežená schůze šlechticů a mágů je překvapena vtrhnutím císařovy jediné dcery, kterou doprovází početná suita pirátů a psioniků pod vedením Modrého mága, který byl důvěrným rádcem předchozího panovníka. Většina šlechticů, vyslanci okolních království a všichni přítomní čarodějové jsou prohlášeni za zrádce a povražděni. Princezna Sagjidara usedá na trůn a mezi prvními zákony přijímá zákaz provozování magie na celém plavenském území. Tu nahradí psionika. Také opevňuje hranice s Keledorem, kde hrozí vypuknutí války. Zavazuje se k placení tributu Jižnímu a Východnímu království a rozšiřuje loďstvo.
Většina hevrenského národa je zatlačena do jediného města tohoto národa – Canthie. To je obleženo spojenými silami trpaslíků a Almendoru bez šancí na rychlé dobytí.
Oranžový drakočlověk Drik je stíhán skupinami dobrodruhů v různých koutech Tary. Tento hon nakonec skončí v úzké soutěsce, kde je i se svými nejvěrnějšími vypátrán a zabit.
855 Mortus je při pronásledování jednoho z vysoce postavených Nočních stínů v Koru zasažen otrávenou šipkou. Upadá do komatu a do péče jej dostávají Esteliny kněžky, které si však neví rady.
Alwarin za záhadných okolností zmizí. Podle prozatím nepotvrzených informací byl naposledy viděn v oblasti plání v magickém souboji se starým důstojným mágem. Proslýchá se, že šlo o samotného Šina, temného boha, který je patronem magických oborů a šeptá se, že Alwarin v tomto souboji podlehl.
Arium tumap se záhadně ztratilo z Univerzity magie
856 Současnost
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 2x, naposledy 5. července 2011 v 02:02:53


Diskuze ke článku

7. března 2007, 13:41
Hwaelos

Organizátoři se omlouvají. Museli jsme teď řešit důležité problémy týkající se samotné existence akce. Do konce týdne bychom měli na tyto stránky vyvěsit pravidla a brzy by mělo následovat i upřesnění místa konání.
6. března 2007, 21:40
Crist

To je sice moc fajn, že tu je článek o historii, ale ta mi bude k ničemu, hodilo by se spíš napsat, jaké zbraně jsou povoleny, jejich délka, družiny, kde akce bude atd. To je pro mě mnohem důležitější.
24. února 2007, 19:20
Hwaelos

Ne ne, to je jen můj překlep:)
19. února 2007, 00:02
Tork

super, hlavne ty novodoby dejiny :o) A napadla me pri tom takova vec - jaktoze ma Morsky CISARSTVI krale? :o) Ale myslim, ze tak to je uz v modulech k Asterionu... jenom je mi to takovy divny :o)
18. února 2007, 09:20
Nienna

dooost drsný
16. února 2007, 14:53
Killien

hmmmm.... tak to je fajn :) začíná se mi to líbit :)
16. února 2007, 10:23
MichalB

Uff tím se prohousat a ještě k tomu zjistit že si asi budu muset znovu pročíst všechno od začátku 1. asterionu, jelikož vlastně zjišťuji, že sem nepochytil nic, je docela namozek lezoucí. No ale bez toho by se člověk asi nudil a bylo by všechno moc jednoduchý:-)
Vložení nového komentáře
*
*
*