iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

V Chuchli se povídalo, uzlovalo a razítkovalo

Chceš přispívat na eStopu a sám/sama psát další články?
Nejprve se zaregistruj a pak nás kontaktuj buď v zóně iKlubovna, nebo e-mailem!

12.2.2004 00:34
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 1744

Více než dvacet dospělých a dětských zájemců se dostavilo do nejmenší pobočky pražské Městské knihovny v Praze - Velké Chuchli na besedu věnovanou spisovateli Jaroslavu Foglarovi, kterou

jsem ve spolupráci s knihovnou po?ádal coby ?len Vedení Sdružení p?átel Jaroslava Foglara. V p?íjemném kroužku se krásn? povídalo o život? a díle našeho oblíbeného spisovatele a jeho vztahu k Velké Chuchli. P?ítomní byli p?ekvapeni, kolik knih s toto dnešní m?stskou ?ástí hlavního m?sta souvisí. P?ipomenut byl i fakt, že se Jest?áb v Chuchli setkával s dávným vydavatelem svých knih a jeho rodinou nap?. p?i ned?lních ob?dech. S radostí a skute?ným zájmem vyslechli ú?astníci dv? krátké ukázky z Tábora sm?ly a Chaty v Jezerní kotlin?. Pak následovalo vypráv?ní o uzlu p?átelství. D?ti dostaly darem uzlova?ky a sami si zkoušely uzel p?átelství, který dávno znali již obyvatelé starov?ké Indie a ?iny, uvázat. V?tšin? se to povedlo. Záv?r besedy pak tvo?ilo slavnostní vyhodnocení a losování rychlošípovské sout?že. P?ekvapil zájem a vlastní znalost kresleného seriálu, kdy v?tšina d?tí (jinak vesm?s žák? 4. - 6. t?ídy) dokázala citovat z Rychlých šíp? celé pasáže. Vylosováni byli 3) Karolína Dekastellová, 2) Jakub Kukla, kte?í obdrželi v?cné ceny z produkce SPJF a sladké dobroty od knihovny. Na prvním míst? se umístil Martin Schneider, který navíc obdržel jako prémii Zápisník 13 bob?ík?. Vedle výstavky, která touto besedou skon?ila, byly jen tento podve?er k vid?ní i stará vydání foglarovek - nap?. hlasatelské vydání Záhady hlavolamu, stará vydání Tábora sm?ly, Boje o první místo a Chaty v Jezerní kotlin? z produkce nakladatele Jana Kobese a rovn?ž stará vydání hlasatel?. Zvláštnímu zájmu se t?šilo ?íslo 7, IV. ro?níku ze 17. prosince 1938 s prvním p?íb?hem RŠ "?erní jezdci ?ádí." Na záv?r všichni ú?astníci obdrželi pam?tní list, kam si mohli natisknout deset speciálních razítek s motivem Rychlých šíp? a sou?asn? se mohli zapsat do návšt?vní knihy. Sest?ih z besedy bude uveden v místním vysílání kabelové televize.


Z návšt?vní knihy výstavy (v?etn? besedy):

Se zájmem jsme si prohlédly výstavku. Bošková Jarmila - ?ernošice - Mokropsy

Díky za uspo?ádání p?kné výstavy. Jana Králová

Sou?asník Jest?ába se také p?išel podívat a byl p?íjemn? p?ekvapen, nadšen, a tak trošku i dojat. Takže - um?el nám a p?ece žije dál. Zden?k Rusý - Lom

Nadšení zp?sobilo radost a omládnutí nám pam?tník?m Mladého hlasatele, i když (prozatím) na nást?nce a stole?ku. Válku jsem prožil v ?ernošicích: Maminka mi každý týden (?tvrtek) p?inášela z již neexistující trafiky ze za?átku Komenského ulice proti ?umrdovu obchodu - vždy ?erstvé ?íslo ?asopisu s dobrodružnými p?íb?hy a vzadu se seriálem Rychlých šíp?. Hltal jsem všechny do posledního ?ádku, vracel se ke starým ?ísl?m nejen po roce 1941, ale snad do 18 let (1951). Ji?í ?ujan, kdysi geolog dolomitových dol? v Chuchle

Bylo mi moc dob?e mezi svými! (Teprve v pokro?ilém v?ku jsem p?išla na to, že Jest?áb byl vlastn? m?j "t?etí rodi?"). Eva VelingerováO razítka byl v chuchli velký zájem
Uzel p?átelství symbolizoval i p?átelství Ludvy a Pavla
Nejv?tší zájem byl o Ježka v kleci
Pod?kování: pí Ev? Hrdli?kové - vedoucí pobo?ky MKP, p. Janu Záglerovi - starostovi Sboru dobrovolných hasi?? ve Velké Chuchli za zap?j?ení židlí pro besedu.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 5x, naposledy 4. července 2011 ve 12:51:27


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*