iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

SPJF

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o.s., je občanské sdružení, sdružující děti i dospělé příznivce Jaroslava Foglara. V současnosti se jako jediná dětská organizace zaměřuje na práci s dětmi formou mikrokolektivů bez dospělého vedoucího, takzvaných klubů.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) vyvíjí činnost na více rovinách. V prvé řadě pracuje s dětmi a mládeží a jako jediná organizace v České republice se zaměřuje zejména práci dětských mikrokolektivů - tzv. klubů bez dospělého vedoucího. Dále sdružuje děti i dospělé příznivce Jaroslava Foglara, známého českého spisovatele, skauta a pedagoga, podporuje bádání a archivářské aktivity v rámci jeho literárního a pedagogického odkazu, mimo jiné vydává knihy v Braillově písmu zdarma distribuované do ústavů a knihoven pro nevidomé. V neposlední řadě pak vede projekt Hledáme lék na dětskou kriminalitu, v jehož rámci organizuje odborné semináře a konference a vydává sborníky referátů a přednášek nebo krátké filmy.

Historie

Jaroslav Foglar, skautskou přezdívkou Jestřáb, byl známý český spisovatel, skaut a pedagog, který žil v letech 1907-1999. Kromě bohaté činnosti v oddíle Hoši od Bobří řeky navrhl i zcela nový a originální směr výchovy dětí a mládeže v dětských mikrokolektivech, tzv. klubech, bez přímé práce dospělého vedoucího. Nejznámějším příkladem těchto čtenářských klubů mohou být literární Rychlé šípy - v době největšího rozmachu ovšem těchto klubů reálně existovalo na 30000. Foglar se stal jednou z hlavních tváří českého skautského hnutí a inspiroval několik generací kluků a holek, kteří po jeho vzoru pátrali po Stínadlech, zakládali kluby či vedli své vlastní oddíly.

V roce 1966 vznikl Klub přátel Jaroslava Foglara (KPJF), na který v roce 1990 volně navázalo SPJF. Již na začátku roku 1990 oslovil Karel Janský - Delfín Františka Strmisku a Miloše Vraspíra - Bobra s myšlenkou na založení občanského sdružení, jehož hlavní aktivitou by bylo propagace a šíření myšlenek života a díla Jaroslava Foglara. Souhlas Jaroslava Foglara získal Janský 28. dubna 1990. Oficiálně bylo SPJF registrováno 28. prosince 1990 na ministrestvu vnitra České republiky. Na zakládací listině však místo Františka Strmisky figurovalo jméno Jiřího Punčocháře. Prvním předsedou se stal Karel Janský. V roce 1993 byl vystřídán Jiřím Punčochářem, který se shodou okolností v den smrti Jaroslava Foglara, t.j. 23. ledna 1999 na zasedání vedení SPJF své funkce vzdal a byl nahrazen Milošem Vraspírem, který SPJF předsedá dodnes.

Cílem sdružení bylo původně vytvořit zázemí pro Foglarovy příznivce napříč různými organizacemi, na základě velkého zájmu nových členů však vznikla svébytná organizace. Ta od roku 1992 začala vyvíjet i svůj vlastní program pro děti v rámci hnutí Bobří stopou, jehož součástí byly i dlouhodobé hry pořádané ve spolupráci s Českou televizí a uváděné v programu Oáza. Na základě ohlasu na soutěž v televizním studiu začalo SPJF pořádat tábory a další akce pro děti, vydávat časopis Bobří stopou a tzv. Zpravodaj SPJF a obnovilo myšlenku dříve zakázaného klubovního hnutí. O to se sice po roce 1989 pokusilo více uskupení (například ABC, Hlasatel aj.), jediné SPJF však vytrvalo až do dnešních dnů.

Organizační struktura SPJF

Nejméně jednou za dva roky se schází Valná hromada SPJF, která volí na příští dvouleté období orgány SPJF; Vedení SPJF a Revizní komisi. Vedení SPJF si pak ze svého středu volí předsedu a dva zástupce.

Současné vedení SPJF působí v tomto složení:

Revizní komise působí ve složení:

 • Radek Petr - Menhart
 • Hynek Cígler
 • Josef Kasl

Základní články SPJF pak tvoří pobočky, oddíly a kluby. Pobočky jsou volným sdružením členů SPJF z některých regionů a slouží k lepší koordinaci aktivit přímo v místě, kde pobočka sídlí. Minimálně jednou za dva roky se schází na Výroční schůzi, kde si volí tříčlenné vedení: předsedu a dva zástupce. Oddíly fungují podobně, jako v jiných organizacích: v každém musí být jeden vedoucí starší 18 let a všichni členové současně jsou členy SPJF. Sdružování klubů se SPJF věnuje prakticky jako jediná organizace v České republice. V nich na rozdíl od oddílů nesmí být nikdo starší 18 let a členové nemusejí současně být členy SPJF. Běžně proto dochází k proměně klubů v oddíly v době, kdy jejich členové dorostou a rozšiřují svoji činnost.

SPJF je členem střešní organizace Česká rada dětí a mládeže, některé základní články SPJF jsou pak členy regionálních krajských rad dětí a mládeže.

Činnost SPJF

 • Pro děti
  SPJF je v současnosti jedinou organizací v České republice zabývající se výchovnou činností na základě kontaktu s mikrokolektivy - kluby, kterých sdružuje několik desítek z celého území republiky. S kluby udržuje kontakt prostřednictvím časopisu, osobní korespondence klubů se stovkaři a webových stránek. Sdružení poskytuje klubům náměty pro činnost, sleduje jejich aktivity a pokouší se je směrovat výchovným směrem, umožňuje klubům setkávání na akcích a táborech a podněcuje je k aktivnímu trávení volného času také prostřednictvím dlouhodobých dopisovatelských her.
  Kromě toho ale sdružuje oddíly s klasickou činností a organizuje různé aktivity i pro starší děti a mládež. Jsou to například zimní tábory, závody v městské dopravě Šalinění, srazy se stínadelskou i jinou tematikou, zážitkové akce a kurzy nebo školení vlastních vedoucích.
 • Pro dospělé
  SPJF kromě dětí sdružuje i dospělé a vyvíjí pro ně bohatou činnost. Jedná se o sběratelské burzy, besedy či výstavy. V současnosti se také schází Akademie Jaroslava Foglara, která se na svých pravidelných kolegiích zabývá konkrétními otázkami z díla tohoto autora. Další velkou akcí bývají setkání ve Sluneční zátoce, kam se každoročně sjíždí na 300 příznivců Jaroslava Foglara a jeho díla.
 • Pro odbornou veřejnost
  Do roku 2009 SPJF vedlo program Hledáme lék na dětskou kriminalitu, v jehož rámci se uskutečnilo deset semináře a konferencí odborníků z oblasti pedagogiky, psychologie, justice i praktikujících vychovatelů či učitelů. V minulosti byla probírána témata jako domácí násilí, šikana či rizika internetu. Výstupem ze seminářů jsou sborníky referátů a odborných článků, kromě toho byly vydány krátké tematické filmy určené školám jako učební pomůcka.
 • Ediční činnost SPJF
  SPJF vydává časopis Bobří stopa, dříve Bobří stopou. V předchozích letech k tomuto periodiku patřil i Klubovní hlasatel nebo Zpravodaj SPJF. Mimo Zpravodaje, který byl spíše sběratelsky zaměřen, jsou časopisy určené především dětem a mládeži a přinášející náměty pro činnost mikrokolektivů - klubů. Dále SPJF vydává příležitostné knižní publikace k výstavám či výročím a také mapuje sběratelské aktivity prostřednictvím drobných materiálů, několika sad sběratelských kartiček.

Převzato z Wikipedie.